Prosjektering

Ved å måle resistivitet i jordsmonnet i et område vil det være mulig å lokalisere der det er mest hensiktsmessig å anlegge elektroden. Jordelektroden kan dermed dimensjoneres med størst mulig nøyaktighet. 

Utregning av global jord

Resistivitetsmåling har i den senere tid fått økt betydning for verifikasjon av jordingssystemer, blant annet ved at målemetoden benyttes til å finne ut om nettstasjoner i et område kan sies å være en del av et utstrakt jordingsnettverk (global jord). Ved bruk av resistivitetsmåling kan man finne ut om nettstasjoner, sammen med lavspenningsjord forlagt i kabelgrøfter, tilfredsstiller kravene til definisjonen "Global Jord". Dette kan være en stor besparelse for fremtidige målinger av elektroder og dokumentasjon av jordingssystemer.

Måleteknikk

Vi benytter Wenner-prinsippet som metode for å måle resistivitet. Ut fra måleoppsettets lengde vil hvert oppsett som utføres gi en konkret punktverdi av jordsmonnets ledningsevne for en konkret dybde.

Antall målinger og dybde av målingene avtales på forhånd med kunden.