Logg inn

for å få tilgang til dine kurs, sikkerhetskort og mye annet.

Logg inn

for å få tilgang til dine kurs, sikkerhetskort og mye annet.

Fagprøve : Jording (24V)

Fagprøve : Jording (24V)

Jean
Jean

Hei, jeg har fagprøve. 

Det er laget en egen stasjon på bedriften vår hvor fagprøven tas. Det er en liten sirkuleringsstasjon som består av tank, mengdemåler, radar, reg.ventil og en motor. 

Forsterker til mengdemåler og pumpe er 230V og er tilkoblet PE.

Ellers er det ikke metallrør, men slanger(hageslanger). Vanligvis ville jo rørene vært utjevnet, men her er ikke det mulig. Jeg lurer på om reg.ventil(Sipart ps2 24VDC) trenger å jordes til hovedjordskinne. Det finnes ikke en terminal i koblingshuset til positioner for jording. 

Målerøret er ikke jordet, burde denne tilkobles noe jording?

Takk på forhånd!

Re: Fagprøve : Jording (24V)

Re: Fagprøve : Jording (24V)
Rune Øverland
Forumleder

Hei Jean,

Tusen takk for dine spørsmål, og interesse for faget.

 

1. Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg (FEL) og berøringssikkerhet

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/1998-11-06-1060

Formålet med FEL er å oppnå forsvarlig elsikkerhet ved prosjektering, utførelse, endringer og vedlikehold av elektriske lavspenningsanlegg.

§ 16 krever at elektriske anlegg skal planlegges og utføres slik at mennesker, husdyr og eiendom er beskyttet mot fare og skader ved normal bruk.

Og, § 21 krever at mennesker og husdyr skal være beskyttet mot fare som kan oppstå ved berøring av utsatte deler som er blitt spenningsførende som følge av feil (indirekte berøring).

 

2. Strømgjennomgang

Erfaring viser at en strømgjennomgang på 30 mA AC kan oppleves som ubehagelig, og vekselsstrømmer høyere enn dette må unngås. 

Erfaring viser at en strømgjennomgang på 150mA DC kan oppleves som ubehagelig, og likestrømmer høyere enn dette må unngås. 

Kroppens motstandsverdi er forskjellig fra menneske itl menneske, men generelt kan vi si at den er cirka 2000 ohm.

Ved bruk av ohms lov, kan man deretter beregne berøringsspenningen.

 

3. NEK 400:2018 punkt 414

Generelt gir berøringsspenninger under 50 VAC og 120 VDC en strømgjennomgang lavere enn 30 mA AC og 150 mA DC.

Det er flere beskyttelsesmetoder som oppfyller FELs krav om beskyttelse mot elektrisk sjokk (§ 21). Og, det å bruke lave nok spenninger i det elektriske anlegget er en beskyttelsesmetode.

 

4. Dine spørsmål

Du skriver at reguleringsventilen kan få tilført 24 V DC. Selv om det skulle oppstå en feil i det elektriske anlegget, for eksempel isolasjonsfeil som gjør at metallhuset på ventilen utilsiktet blir spenningssatt, vil denne berøringsspenningen ikke utgjøre en trussel for mennesker, og derfor heller ikke i brudd med FELs § 21.

Derfor trenger du heller ikke å jorde reguleringsventilen. Det er fremdeles lov til å gjøre det elektriske lavspenningsanlegget sikrere enn minimumskravet i FEL, så har du anledning til å jorde reguleringsventilen, så gjør gjerne det :)

Hva med målerøret? Situasjonen er den samme. Dersom målerøret ikke kan oppnå farlige berøringsspenninger, er det heller ikke noe krav i FEL om at dette skal ha beskyttelsestiltak i samsvar med FELs § 21.

Re: Fagprøve : Jording (24V)

Jean Sylvester Johnsen
Jean Sylvester Johnsen

Hei, tusen takk for svar!

Bare så jeg forstår riktig når det gjelder SELV og PELV.

SELV er er ekstra lav spenning, der ingen deler er tilkoblet jord/PE, og dermed er elektrisk adskilt fra alt med en høyere spenning. 

PELV er også ekstra lav spenning, bare at alt må være tilkoblet jord/PE.

Re: Fagprøve : Jording (24V)

Re: Fagprøve : Jording (24V)
Rune Øverland
Forumleder

Hei Jean,

Dine kommentarer: Ja, riktig forståelse.

selv_pelv_felv

SELV (Separated Extra-Lov Voltage) vises til venstre på figuren. Verken primær- eller sekundærsiden er tilkoblet jord (PE). Lavspenningssiden (utgangen) er gjerne elektrisk separert (galvanisk) fra jord eller andre systemer. Derfor, én feil kan ikke skape elektrisk sjokk.

PELV (Protective Extra-Lov Voltage) er vist i midten. Her er sekundærsiden tilkoblet PE. PELV-transformatoren har likhetstrekk som SELV-transformatoren; bortsett fra jordingen.

FELV (Functional Extra-Lov Voltage) har fellestrekk med PELV. FELV-krets har også nominell spenning lavere enn 50 V AC, men dette av funksjonellmessige grunner, og ikke av sikkerhetsmessige grunner. En slik krets er derfor ikke like sikker som en SELV- eller PELV-krets.

Re: Fagprøve : Jording (24V)

Jean
Jean

Ok, jeg tror jeg forstår.

Men, si jeg for eksempel kobler reguleringsventilen til jord, men ikke gjør det med målerøret. 

Dette hadde ikke gått, fordi om en feil oppstår på anleggsdelen med 230V, kan denne nå, igjennom jordingen til reguleringsventilen, "smitte" over på ELV delen av anlegget, og dermed føre til en berøringspenning på 230V?

Trainor Elsikkerhet AS fraskriver seg ethvert ansvar for hendelser og skader, herunder følgeskader som måtte oppstå som følge av feiltolking av innholdet i eller feil i innholdet i dette fagforumet eller i de interaktive kurs det er forbindelse til.

Ex grunnleggende (E-læring)

Lær å jobbe sikkert i eksplosjonsfarlige områder. Kurs for elektro-, automasjons- og annet personell.

Les mer

FSE Lavspenning (E-læring)

Har du tatt ditt årlige FSE-kurs? Opplæringen er lovpålagt og øker sikkerheten for deg som jobber med elektriske anlegg.

Les mer

Fiskalmåling - Kombinerte måleusikkerheter (Klasserom)

Les mer

Mengdemåling (Klasserom)

Grunnleggende kurs om målestasjoner olje/gass/fakkel.

Les mer

Ptil/IEC 61892-serien (Offshore) rev. 2019 (Klasserom)

Kurs for elektrikere, automatikere, ingeniører og annet personell som arbeider med eller prosjekterer elektriske anlegg offshore.

Les mer

Reguleringsteknikk grunnleggende (Klasserom)

Praktisk og teoretisk kurs i grunnleggende reguleringsteknikk.

Les mer
nor