Er det noen måte å måle kontaktstrømmen på?

Svar:

EU-guide – tillegg ‘B’ - for implementering av EMF-direktivet for eksempel på måling av kontaktstrøm.

https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/c6440d35-8775-11e5-b8b7-01aa75ed71a1#

Har mengden "koronastøy" og nivå av elektrisk felt en sammenheng?

Svar:

Ja. Luften inneholder frie elektroner og ioner under normale forhold. Et sterkt elektrisk felt vil lage et kraftfelt som virker på frie elektroner og ioner. De ladede partiklene kolliderer med hverandre. Og vi får korona.

Er det høyt elektrisk felt der det er mye koronastøy?

Svar:

Ja.

Om en har et elektrisk felt på 20kV/m og skal oppholde seg der - er det mulig å si hvor lang eksponeringstid som kan være skadelig for helsa?

Svar:

Norske myndigheter har valgt å følge anbefalingene til ICNIRP, som er en helseorganisasjon knyttet til FN-systemet.

https://www.trainor.se/documents/ICNIRPLFgdl.pdf

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2011-12-06-1358

Se vedlegg 5 à 7

En normert arbeidsdag er 8 timer = «Occupational exposure». ICNIRP, Arbeidstilsynet mm sier at når en arbeidstaker beveger seg ut av det elektriske feltet (etter ende arbeidsdag), starter kroppen på nytt neste dag. Det er således ingen begrensning på antall dager så lenge man holder seg under tiltaksverdier.

Kan du gi noen eksempel på beskyttelsestiltak der EMF er har grenseverdi i gul og rød kategori?

Svar:

Gul:

Eksponeres kroppen (Torso) for elektriske felter i størrelsesorden 10-20 kV/m, skal det arbeidstaker få opplæring/informasjon, og arbeidsgiver skal iverksette tiltak mot gnistutladning og (kontinuerlig) kontaktstrøm (skal være mindre enn 1 mA).

Rød:

Eksponeres kroppen for elektriske felter høyere enn øvre tiltaksverdi (20 kV/m, skal det iverksettes tiltak. Et tiltak er bruk av Faraday-bekledning.

https://www.youtube.com/watch?v=9YmFHAFYwmY

Svarene er utarbeidet av kunderådgiver Rolf Kinck og seniorinstruktør Rune Øverland.

Trond Løfquist
KONTAKT OSS FOR MER INFORMASJON

Salgskontakt - Trainor Elsikkerhet AS