Logg inn

for å få tilgang til dine kurs, sikkerhetskort og mye annet.

Logg inn

for å få tilgang til dine kurs, sikkerhetskort og mye annet.

13 A sikring

Dette er en arkivert forumtråd. Hvis du har spørsmål om temaet må du opprette en ny forumtråd.

13 A sikring

Niels Petter Johansson
Niels Petter Johansson
Det er rykter om at muligheten for å bruke 13 A sikringer på 1,5mm2 kabel er fjernet.
Kan du bekrefte/avkrefte dette. Gjerne med linker/ref. til forskrifter/lover.

Re: 13 A sikring

Forumleder
Forumleder
Teksten er hentet fra Elsikkerhet nr 55 fra juni 1999

TidsskriftElsikkerhet55_NO.doc

Valg av vern for PVC-isolerte kabler

Produkt- og Elektrisitetstilsynet har fått flere henvendelser vedrørende vedlegg I til forskrift om elektriske lavspenningsanlegg (fel), og da i særlig grad tilpasningen som vedrører belastning av PVC-isolerte kabler.

Bakgrunn og forutsetninger

Vedlegg I i fel har tittelen «nasjonale tilpasninger» og må ses i sammenheng med veiledning til § 10 i forskriften. Dette vedlegget angir avvik/tilleggsbestemmelser for at de angitte normer kan legges til grunn for prosjektering og utførelse. I denne sammenheng er det også spesielt relevant å vise til veiledning til § 22 som angir begrunnelsen for tilpasningen som er foretatt i vedlegg I.

NEK 400 (installasjonsnormen) er en oversettelse av IEC 60 364 og CENELEC HD 384 som er internasjonalt anerkjente normer.

Installasjonsmateriell er utført og testet etter følgende normer:
  • Stikkontakter, koblingsbokser m.v. : NEK IEC 60884-1:1994,
  • Brytere og lignende : NEK EN 60669-1:1995

Det er konstatert at det er uoverensstemmelse mellom norm for installasjon og norm for installasjonsmateriell. Dette innebærer at hvis en produsent har optimalisert sine produkter til minimumskravene i normene for materiell, vil dette materiell kunne skades hvis NEK 400, pkt. 523 utnyttes fullt ut. Skadene kan oppstå som følge av at PVC-isolasjonen spaltes ved at det oppstår høy driftstemperatur og det danner seg korrosive forbindelser som angriper kobberet.

Hensikten med denne artikkelen er å fokusere på tilpasning mellom overbelastningsvern og kabeltverrsnitt uten å komme inn på detaljer rundt skadene som oppstår. For å korrigere ovennevnte forhold ble følgende formulering valgt i vedlegg I:

"Ved bruk av PVC-isolerte kabel med små tverrsnitt skal vern mot overbelastning velges slik at vernets høyeste prøvestrøm I2 ikke overstiger kabelens maksimale strømføringsevne IZ, eller vernets prøvestrøm I2 ikke overstiger prøvestrøm som er benyttet for materiell i kretsen. Med små tverrsnitt menes opp til og med 4 mm2".

Vi vil understreke at det strengt tatt er andre punkt som er knyttet til det virkelige problemet, det første punkt kan være et enklere krav å forholde seg til for de fleste. Vær oppmerksom på følgende: Det står ELLER mellom de to punktene. Tar man ikke hensyn til dette, vil reguleringen bli for streng. Bestemmelsen innebærer i realiteten kun at installasjonsmaterialet ikke skal belastes utover det materiellet er beregnet for.

Valg av overbelastningsvern

NEK 400 åpner i likhet med feb-91 for optimal utnyttelse av strømføringsevne til kabler. Dette innebærer at kabelen i prinsippet kan belastes inntil en maksimal ledertemperaturen på 70°C. Denne muligheten forutsetter imidlertid at aktørene foretar nødvendige vurderinger i forbindelse med koordinering av tverrsnitt og valg av overbelastningsvern. Vi viser i denne forbindelse til merknad i NEK 400, pkt. 433.2:

"Bruk av vern som omtalt i dette punkt (red. anmerkning pkt. 433.2) gir ikke alltid fullstendig beskyttelse, f. eks. mot langvarig overstrøm lavere enn I2. Det vil heller ikke gi noen økonomisk god løsning. Strømkretser bør dimensjoneres slik at det vanligvis ikke vil oppstå små, langvarige overbelastninger."

Ovennevnte merknad er en videreføring av tilsvarende veiledning i feb-91. Det har i de siste år vært en klar utvikling i retning av at merkestrøm for vern velges stadig høyere for små kabeltverrsnitt, uten at det i tilstrekkelig grad tas hensyn til veiledningen som angitt i ovenfor. Dette er en utvikling Produkt- og Elektrisitetstilsynet ser med stor bekymring på.

Etaten har i vedlegg I kun tatt sikte på å korrigere disharmonien mellom norm for installasjon og norm for materiell. Det synes imidlertid nødvendig å presisere at merknad til pkt. 433.2 i NEK 400 også må tilleggs stor vekt ved prosjektering og utførelse av elektriske anlegg.

Prosjekterende/installatør som er leverandør av et elektrisk anlegg, bør etter etatens syn betrakte det som en selvfølge at man leverer et produkt som under forutsatt bruk ikke frembringer fare. Det vises i denne forbindelse til fel § 16 om planlegging og vurdering av risiko, herunder krav om at det elektriske anlegg skal være egnet til den forutsatte bruk.

Gjeldene forskrifter gir i den grad det er påkrevd anledning til å spesifikt regulere forhold som kan frembringe fare for liv og helse. Etaten mener imidlertid at kravene som er lagt i forskrift, veiledning, vedlegg I og norm skulle være tilstrekkelig i denne saken.

Konklusjonen som bør trekkes ut fra ovennevnte er at bransjen må utøve forsiktighet ved valg av overbelastningsvern. Produkt- og Elektrisitetstilsynet anbefaler at følgende praksis legges til grunn for valg vern for PVC-isolerte kabler med små tverrsnitt:
  • 10-13 A for 1,5 mm2 kabel/ledning (10 A i termisk isolert vegg)
  • 16 A for 2,5 mm2 kabel/ledning

Utdrag fra standarden NEK IEC 60 884-1:1994 vedrørende stikkontakter, koblingsbokser (jf. IEC 60670) m.v.
Vi har valgt å kun angi prøvestrømmer for 10 og 16 A materiell som er mest aktuelt i denne sammenheng:

Merkestrøm materiell (A)Teststrøm (A)Prøvetverrsnitt(mm2)
1017,51,5
16222,5


Teststrømmen skal stå på i en time. Spenningsfall i termineringspunktene skal ikke overstige 15 mV ved merkestrøm, etter at overnevnte test er gjennomført. Det er ikke krav om langtidstester.

Trainor Elsikkerhet AS fraskriver seg ethvert ansvar for hendelser og skader, herunder følgeskader som måtte oppstå som følge av feiltolking av innholdet i eller feil i innholdet i dette fagforumet eller i de interaktive kurs det er forbindelse til.

FSE Lavspenning (E-læring)

Har du tatt ditt årlige FSE-kurs? Opplæringen er lovpålagt og øker sikkerheten for deg som jobber med elektriske anlegg.

Les mer

Varme arbeider - sertifisering (E-læring)

Du som driver med sveising, skjæring, sliping, bruk av varmluftsverktøy eller annen bruk av åpen ild trenger sertifikat i varme arbeider. Kurset får du hos oss.For å få sertifikat trenger du i tillegg praktisk slukkeøvelse

Les mer

Elektroinstallatørprøven - forberedende kurs (Klasserom)

Skal du ta elektroinstallatørprøven? På vårt forberedende kurs får du teoretisk gjennomgang og tett, faglig oppfølging slik at du stiller best mulig forberedt!

Les mer

Elektrotermografi - NEK 405-1 (Klasserom)

Grunnleggende kunnskap om bruk av infrarøde kameraer uansett bruksområde. Deltakere kan gå opp til sertifiseringseksamen siste kursdag.

Les mer

Elkontroll næring - NEK 405-3 (Klasserom)

Elkontroll næring er et forberedende kurs før eksamen i forbindelse med NEK 405-3, og er bygget opp rundt kvalifikasjonskravene i denne norm.

Les mer

NEK 400:2018 (Klasserom)

Bli kjent med NEK 400 og bli i stand til å bruke normen i ditt daglige arbeid med hensyn til installasjon og vedlikehold av elektriske lavspenningsanlegg.

Les mer
nor