Logg inn

for å få tilgang til dine kurs, sikkerhetskort og mye annet.

Logg inn

for å få tilgang til dine kurs, sikkerhetskort og mye annet.

Sakkyndig driftsleder nettselskap

Sakkyndig driftsleder nettselskap

Mulig Mulighet
Mulig Mulighet

Hei.

Ref:

"Forskrift om elektroforetak og kvalifikasjonskrav for arbeid knyttet til elektriske anlegg og elektrisk utstyr - §7"

Vil fagbrev innen automasjon, kombinert med 2-årig elkraft teknisk fagskole (samt lang erfaring innen elkraftfaget) kvalifisere til å kunne inneha rollen som sakkyndig driftsleder i ett nettselskap?

Re: Sakkyndig driftsleder nettselskap

M h
M h

 

§ 6 ORGANISERING

For ethvert anlegg skal det være utpekt en driftsleder (høyspenningsanlegg) eller driftsansvarlig (lavspenningsanlegg), som er ansvarlig for drift og vedlikehold av anlegget. Det skal treffes administrative tiltak som sikrer at ansvarsforholdene er entydige ved arbeid i og drift av elektriske anlegg.

For ethvert arbeid i anleggene skal det utpekes en leder for sikkerhet (høyspenningsanlegg) eller ansvarlig for arbeidet (lavspenningsanlegg). I høyspenningsanlegg skal det dessuten utpekes en leder for kobling når det skal foretas koblinger i anleggene.

VEILEDNING TIL § 6

Det er eier/driver av anlegget som er ansvarlig for at det utpekes en driftsleder/driftsansvarlig person.

Dersom driftsleder/driftsansvarlig skal være faglig ansvarlig for arbeid knyttet til arbeidsgivers egne elektriske anlegg må vedkommende oppfylle relevante krav i forskrift om elektroforetak og kvalifikasjonskrav for arbeid knyttet til elektriske anlegg og elektrisk utstyr (fek).

Den som skal være faglig ansvarlig for bygging, drift og vedlikehold av elektriske anlegg tilhørende en tredjepart, skal oppfylle relevante krav i forskrift om elektroforetak og kvalifikasjonskrav for arbeid knyttet til elektriske anlegg og elektrisk utstyr (fek).

HØYSPENNINGSANLEGG

Det skal til enhver tid være en person som er faglig ansvarlig for den daglige driften av anlegget. Dette innebærer at det må utpekes en stedfortreder når driftslederen er fraværende.

Det skal til enhver tid være klarlagt hvem som har myndighet til å utpeke og hvem som er utpekt til å lede koblingsoppdrag og sikkerhetstiltakene ved arbeid på eller nær ved høyspenningsanlegg. Funksjonene skal benevnes som «leder for kobling» og «leder for sikkerhet».

Det tilligger driftsleder på bakgrunn av en individuell vurdering, å godkjenne en person som leder for kobling og/eller leder for sikkerhet. Godkjenningen skal være tidsbegrenset. Dette innebærer at driftsleder med jevne mellomrom må foreta en vurdering av om en person fortsatt er skikket til å ivareta en slik funksjon. Dersom en person etter driftsleders vurdering, ikke lenger er skikket til eller har behov for å ivareta funksjonen som leder for kobling og/eller leder for sikkerhet, skal godkjenningen trekkes tilbake.

Den som skal lede koblingsoppdrag i høyspenningsanlegg - leder for kobling – må på forhånd ha fått nødvendig opplæring og ha fått utlevert skriftlig instruks som fastslår hvilken myndighet og hvilket ansvar som tilligger funksjonen og hvilke koblingsoppdrag vedkommende kan lede (spenningsnivå, geografisk område, brytertype mv.).

Den som skal lede sikkerheten på arbeidsstedet – leder for sikkerhet – må på forhånd ha fått utlevert skriftlig instruks som fastslår hvilken myndighet og hvilket ansvar som tilligger funksjonen og for hvilke anlegg vedkommende kan lede sikkerheten (spenningsnivå, geografisk område, anleggstype mv.).

Det anbefales at det klart synliggjøres på arbeidsstedet hvem som er tillagt funksjonen leder for sikkerhet.

LAVSPENNINGSANLEGG

Det skal til enhver tid være klarlagt hvem som har myndighet til å utpeke og hvem som er utpekt til å lede sikkerhetstiltakene ved arbeid på eller nær ved lav spenningsanlegg når flere personer deltar i arbeidet. Funksjonen skal benevnes som «ansvarlig for arbeidet». Utpekingen kan foretas muntlig.

Det tilligger driftsansvarlig på bakgrunn av en individuell vurdering, å godkjenne en person som ansvarlig for arbeidet. Godkjenningen skal være tidsbegrenset. Dette innebærer at driftsansvarlig med jevne mellomrom må foreta en vurdering av om en person fortsatt er skikket til å ivareta en slik funksjon. Dersom en person etter driftsansvarliges vurdering, ikke lenger er skikket til eller har behov for å ivareta funksjonen som ansvarlig for arbeidet, skal godkjenningen trekkes tilbake.

Ved arbeid på eller nær ved elektriske anlegg tilhørende en tredjepart så vil det være driftsleder/driftsansvarlig utpekt av anleggets eier (eller en av ham bemyndiget) som har ansvaret for utpeking av leder for kobling og leder for sikkerhet når det gjelder høyspenningsanlegg og ansvarlig for arbeidet når det gjelder lavspenningsanlegg.

Gjennom avtale kan imidlertid eier av anlegget overføre myndighet til å utpeke leder for sikkerhet/ansvarlig for arbeidet til den utførende virksomheten. Ansvaret for utpekingen tilligger da denne virksomhetens faglig ansvarlige.

Den som utpekes som leder for sikkerhet/ansvarlig for arbeidet skal oppfylle relevante krav i forskrift om elektroforetak og kvalifikasjonskrav for arbeid knyttet til elektriske anlegg og elektrisk utstyr (fek).

Ved arbeid på eller nær ved elektriske lavspenningsanlegg tilhørende en tredjepart og hvor anlegget er av en slik art at eier/driver ikke omfattes av denne forskriften og hvor det da ikke er utpekt en driftsansvarlig, så vil det være faglig ansvarlig i den utførende virksomheten («installatøren») som har ansvar for å utpeke ansvarlig for arbeidet.

Re: Sakkyndig driftsleder nettselskap

Re: Sakkyndig driftsleder nettselskap
Sitat
Mulig Mulighet skrev:

Hei.

Ref:

"Forskrift om elektroforetak og kvalifikasjonskrav for arbeid knyttet til elektriske anlegg og elektrisk utstyr - §7"

Vil fagbrev innen automasjon, kombinert med 2-årig elkraft teknisk fagskole (samt lang erfaring innen elkraftfaget) kvalifisere til å kunne inneha rollen som sakkyndig driftsleder i ett nettselskap?

Det stilles ikke myndighetskrav i fek og fse til driftsleder. Det stilles imidlertid krav til faglig ansvarlig hos netteier, gitt i fek § 7 første ledd.

Det er opp til netteier å vurdere om du har tilstrekkelig kunnskap til å være driftsleder, men ut ifra dine opplysninger har du ikke kompetanse i henhold til fek § 7 første ledd, og kan derfor ikke være faglig ansvarlig.

Av det ovenstående følger altså at netteier kan velge å ha to forskjellige personer som faglig ansvarlig og driftsleder, og du kan fylle rollen som driftsleder. 

Trainor Elsikkerhet AS fraskriver seg ethvert ansvar for hendelser og skader, herunder følgeskader som måtte oppstå som følge av feiltolking av innholdet i eller feil i innholdet i dette fagforumet eller i de interaktive kurs det er forbindelse til.

FSE Lavspenning (E-læring)

Har du tatt ditt årlige FSE-kurs? Opplæringen er lovpålagt og øker sikkerheten for deg som jobber med elektriske anlegg.

Les mer

Varme arbeider - sertifisering (E-læring)

Du som driver med sveising, skjæring, sliping, bruk av varmluftsverktøy eller annen bruk av åpen ild trenger sertifikat i varme arbeider. Kurset får du hos oss.For å få sertifikat trenger du i tillegg praktisk slukkeøvelse

Les mer

Elektroinstallatørprøven - forberedende kurs (Klasserom)

Skal du ta elektroinstallatørprøven? På vårt forberedende kurs får du teoretisk gjennomgang og tett, faglig oppfølging slik at du stiller best mulig forberedt!

Les mer

Elektrotermografi - NEK 405-1 (Klasserom)

Grunnleggende kunnskap om bruk av infrarøde kameraer uansett bruksområde. Deltakere kan gå opp til sertifiseringseksamen siste kursdag.

Les mer

Elkontroll næring - NEK 405-3 (Klasserom)

Elkontroll næring er et forberedende kurs før eksamen i forbindelse med NEK 405-3, og er bygget opp rundt kvalifikasjonskravene i denne norm.

Les mer

NEK 400:2018 (Klasserom)

Bli kjent med NEK 400 og bli i stand til å bruke normen i ditt daglige arbeid med hensyn til installasjon og vedlikehold av elektriske lavspenningsanlegg.

Les mer
nor