Spørsmål og svar:

Holder det at én ansvarlig i bedriften har varme arbeider-sertifikat?
Varmt arbeid sertifikat er personlig, det betyr at alle som utfører varmt arbeid må ha sertifikat.

Sa du oppladning av batteri er varme arbeider?
Nei, oppladning av batterier er ikke varmt arbeid.

Hvordan er det egentlig med slukkemidlene, kan jeg velge type selv nå?
Ja. Egnet slokkeutstyr i forskriftsmessig stand, minimum 2 stk. 6 kg/liter håndslokkeapparat skal være lett tilgjengelig. Ett håndslokkeapparat kan erstattes med brannslange påsatt vann frem til strålerøret.

Veiledning: Norsk Brannvernforening sier:

Oppdragstaker skal vurdere hvilken type slokkemiddel som er best egnet. Denne vurderingen gjøres ved å vurdere slokkemiddelets egenskaper opp imot det miljøet hvor det varme arbeidet utføres. Det er oppdragstakers ansvar å medbringe egnet slokkemiddel, hvis annet ikke er skriftlig avtalt. Utover type slokkemiddel som skal vurderes skal også slokkemidlets slokkeeffekt være tilstrekkelig. Kombinasjon av type slokkemiddel, antall håndslokkere og slokkeeffekt er viktige elementer i en vurdering. Pulver som slokkemiddel er i de fleste tilfeller det mest egnede slokkemiddel som på grunn av sine egenskaper og gode slokkeeffekt kan håndtere de fleste branntilløp. Anbefalt slokkeeffekt på pulverapparat er minimum klasse 34 A. Skum som slokkemiddel har mange av de samme egenskapene som pulver og kan være egnet for mangearbeidsoppgaver knyttet til varmt arbeid. En av utfordringene med skumapparater et at de fleste apparater på markedet ikke kan benyttes ved lave temperaturer. Laveste anbefalte arbeidstemperatur står beskrevet på slokkeren. I noen få tilfeller kan det mest egnede slokkemiddel være CO2. Den vanligste størrelsen på CO2 apparater er på 5 kg. For å tilfredsstille sikkerhetsforskriftens krav, må det medbringes minst 3 stk. 5 kg CO2-apparater.

Brannslange i denne sammenheng vil være en brannslange med 19 mm innvendig diameter med senterinnføring på trommel. Sikkerhetsforskriften krever at det valgte slokkemiddel skal være i forskriftmessig stand. Det vil si at slokkeapparatene skal være gjenstand for et systematisk vedlikehold, i samsvar med gjeldende standarder. For håndholdte apparater benyttes gjeldende standard NS3910 og for brannslange NS-EN 671-3.

Dersom involverte parter velger å benytte slokkeutstyr som er fast utplassert på arbeidsstedet for å imøtekomme sikkerhetsforskriftens krav til slokkemiddel, innebærer dette en redusering av byggets brannberedskap. Dette krever at det gjøres kompenserende tiltak for å ivareta den generelle brannsikkerheten i bygget. For å unngå at byggets brannberedskap svekkes, anbefales at eget slokkeutstyr medbringes. Valget av type slokkemiddel og mengde skal dokumenteres i arbeidsinstruksen.

Når blir det et krav at maritimt personal skal ha dette kurset?
Den dagen Norsk Sjøforsikringsplan inkluderer dette i sine sikkerhetsforskrifter, men husk at varme arbeider alltid bør utføres i samsvar med arbeidsinstruks og at slik arbeider alltid krever god planlegning.

Må det være en egen instruks for varme arbeider eller holder det at det er dekket i et arbeidstillatelsessystem?
Arbeidsinstruks for utførelse av varme arbeider utgitt av Finans Norge eller tilsvarende instruks skal være utfylt og signert før utførelsen av arbeidet. Så lenge deres instruks i arbeidstillatelsessystem dekker opp de samme punkter som er beskrevet i Arbeidsinstruksen som er utgitt av Finans Norge så er det OK.

Er det mulig å forlenge arbeidsinstruksen (hvis arbeidet pågår over flere dager)? Eller bør man lage en ny arbeidsinstruks for hver dag?
Det er mulig å utarbeide en arbeidsinstruks som gjelder over noe tid. Dette gjelder i de tilfeller hvor det varme arbeidet skal utføres i et område med de samme arbeidsoperasjoner og med det samme risikobildet. Dersom risikobildet endres, må det utarbeides en ny arbeidsinstruks for å ivareta sikkerheten.

Hvorfor heter det forskrift når det utgis av en forening og det ikke inneholder paragrafer men punkter?
Et godt spørsmål. Det er dette forsikringsselskapene valgte å kalle denne sikkerhetsinstruksen. Forskrift betyr jo også et vedtak.

Gjelder utfylling av arbeidsinstruks når man utfører arbeid for en oppdragsgiver og ikke innad i egen bedrift?
Arbeidsinstruksen skal fylles ut uansett

Et verft driver med reparasjon av utenlandske skip. Kan utenlandsk mannskap fra et skip som er under reparasjon, brukes som brannvakt hvis de får sertifikat?
Ja, alle som har et sertifikat utstedt av Norsk Brannvernforening eller foreningens søsterorganisasjoner i Norden kan utføre og være en godkjent brannvakt.

Burde skjema hete SJA / Arbeidsintruks?
SJA er jo et innarbeidet begrep, dette er et godt forslag som vi gjerne vil ta videre til Norsk Brannvernforening som et forslag/innspill.

Er det mulig/lovlig å risikovurdere at det ikke er behov for brannvakt etter avsluttet arbeid? Dette i områder der det ikke er brennbare materialer/væsker, typisk utendørs.
Uavhengig av brannrisiko skal brannvakten være til stede minst en time etter avsluttet arbeid.

Er det alltid krav om dedikert brannvakt, dvs. ekstra person i tillegg til utførende? Kan man risikovurdere at utførende selv kan være brannvakt for mindre arbeider der utførende selv har god oversikt over området der det utføres arbeid, og det er lav områderisiko?
Utførende kan være brannvakt der brannrisikoen er lav. Eksempel på lav risiko kan være en elektriker som utfører varmt arbeid i et begrenset omfang, for eksempel ved skjøting av kabel i område med liten brannfare.

Hvilke forutsetninger må foreligge for å kunne lede en slokkeøvelse?
Ansvarlig for gjennomføring av slokkeøvelse trenger ikke være godkjent instruktør i ordningen. Norsk Brannvernforening har sagt at det må være en kompetent person, så om vedkommende har tatt slokkeøvelse på et sikkerhetskurs og øvelsen tilfredsstiller Brannvernforeningens krav til øvelse, så kan han få denne instruktøren til å fylle inn og signere, ja.

Skal slokkeøvelse gjennomføres hver 24. måned?

Slokkeøvelsen må være gjennomført i løpet av de siste 24 månedene, og sendes inn til post@trainor.no for registrering senest to måneder etter bestått e-læringskurs. Beklager misforståelsen

Jeg har jobbet i brannvesenet i 21 år og er stasjonsleder og utrykningsleder. Regner med jeg er godkjent til og holde slokkeøvelser?

Jepp!

Har du varme arbeid (e-læring) på engelsk? Takk.
Ja, sjekk link https://www.trainor.no/app/product/elearning/A8fQq3/varme-arbeider---sertifisering og velg språk.

Kan 1stk 12kg pulver apparat erstatte 2stk 6kg pulver apparat?
Det skal være to stykk apparater/metoder, dette for å ivareta redundans.

I sikkerhetskravene Pkt.7 står det at slokkemidlenes egnethet skal vurderes og legges ved i egen dokumentasjon. Hvordan gjør man det?
Vurdering av egnethet og mengde i egen dokumentasjon skal vedlegges arbeidsinstruks, altså som et eget vedlegg til instruksen.

Kan jeg se Webinaret om igjen?
Ja, det kan du. Du finner videoopptak av webinaret her

Flere spørsmål?

Har du flere spørsmål om varme arbeider? Sjekk ut siden verdt å vite om varme arbeider har vi samlet de oftest stilte spørsmålene om varme arbeider. Du kan selvfølgelig også ta direkte kontakt med oss.

Rolf Kinck
KONTAKTPERSON

Rolf Kinck

Kunderådgiver - Trainor Elsikkerhet AS

rolf.kinck@trainor.no

+47 453 76 883