Logg inn

for å få tilgang til dine kurs, sikkerhetskort og mye annet.

Logg inn

for å få tilgang til dine kurs, sikkerhetskort og mye annet.

Instruert personell og deres adgang til anlegg ifølge maskinforeskriften

Instruert personell og deres adgang til anlegg ifølge maskinforeskriften

Ole
Ole

Hei!

Dette er kanskje noen store spørsmål, men det er en rekke påstander jeg som jeg har støtt på i alle tre produksjonsbedrifter med intern vedlikehold jeg har jobbet i, men hver gang har det ikke kunne blitt vist til noe skriftlig bekreftelse.

Skjønner at noe av dette er advokatmat, så delvise svar eller pekepinn er også satt pris på :)

For kontekst har så og si samtlige tavler i anlegget 400v.

Påstanden(e) lyder som følger, med min mening i tykk skrift;

- Siden produksjon/logistikk anlegget er bygd opp av maskiner pågår ALT elektroarbeidet under maskinforeskriften. (Jeg mener dette kun gjelder maskiner i seg selv, ikke f.eks store styringsskap utenfor maskinen. Det høres helt feil ut å male et helt anlegg som en maskin.)

- Siden vi jobber under maskinforeskriften kan mekanikere bytte komponenter i tavler, både innenfor OG utenfor maskinen(dvs tavler montert utenfor som forsyner/styrer maskinen), så lenge elektriker kontrollerer i etterkant (Jeg har ikke intrykk av at denne kontrollen skjer, og jeg mener at det ikke er fritt vilt at mekanikere kan "instrueres" av elektrikere og automatikere med maks 5-6 år erfaring, spesielt når det ikke dokumenteres eller har en formstandard)

- Istedenfor at personer uten automasjon/elektrofagbrev kurses i  FSE instruert personell, bør samtlige kurses i FSE lavspent, eller til og med FSE lavspent/høyspent fordi dette gir mer kursing og en bedre forståelse av farer og sikkerhetsmomenter. (jeg mener dette blir å lære noen å løpe, men ikke gå, og samtidig ikke forklare de at de ikke skal løpe, jeg mener at instruert personell burde ha kursing siktet direkte mot de, så de lærer mer om hva de har lov til å gjøre og ikke)

 Jeg synes dette er et viktig tema, men har aldri helt sett hvilken retning spørsmålene bør stilles.

I min forrige bedrift ble alle grenser mellom el og mek fjernet, hvor de til slutt sto igjen med kun mekaniske fagfolk og jobbet videre som om de ikke trengte elektrofagfolk, de jobbet under maskindirektivet, så det var helt ok...

Takker for alle svar.

Re: Instruert personell og deres adgang til anl...

Re: Instruert personell og deres adgang til anl...

Grensesnittet mellom maskin og anlegg er det opp til eier/maskinprodusent å avgjøre, men DSB beskriver "hovedlinjen" i siste setning på side 7 i Elsikkerhet 73, samt i figur på side 8 samme sted, se her; https://www.dsb.no/globalassets/d...het-els/elsikkerhet-magasinet/73.pdf.

Alle som utfører arbeid på maskin, og som ikke er elektrofagperson, må uansett ha nødvendig opplæring fra maskinprodusent. FSE-opplæring må også gis, og tilpasses best mulig til den enkeltes bakgrunn og arbeidsoppgaver. Se fra side 5 her; https://www.dsb.no/globalassets/d...kkerhet-magasinet/elsikkerhet-81.pdf.

Re: Instruert personell og deres adgang til anl...

Gunnar Engebretsen
Gunnar Engebretsen

Jeg jobber ilag med Ole og vi ønsker å finne klarhet i hva de forskjellige faggruppene har lov til å gjøre.

Vi har en del automatikere, elektrikere og mekanikere

Ser at du tidligere i tråd "industrimekaniker og elektrisk arbeid" Du skriver her:

Begrepet Instruert er ikke omtalt i FEK, men kun i Elsikkerhet 84 (og Elsikkerhet 73). Myndighet stiller ikke noe konkret krav om instruks for personell som utfører arbeid hjemlet i FEK, og dette følger eventuelt som en konsekvens av § 5 i Internkontrollforskriften. Instruerte iht. Elsikkerhet kan kun betjene vern. For kobling (f.eks. fra- og tilkobling av en motor, likt mot likt) må personell tilfredsstille en av avsnittene/leddene i FKE § 6.

Forstår dette slik:

Insturert person med instruks og opplæring fra elektro(fag)person kan betjene vern, koble til og fra motor og bytte likt mot likt. 

Personen må da tilfredstille §6 i FKE

Ser at det åpnes opp for at personer som ikke har fagbrev som i seg selv kvalifiserer for å kunne arbeide med bygging og vedlikehold av elektriske anlegg, allikevel kan utføre visse oppgaver på anlegget.

Vet du hvilke fagbrev det åpnes for? 

 

Hvordan stilles bilmekanikere og andre mekanikere opp i dette?

Bilmekanikere etter reform 94 har elektro som en del av utdannelsen, men ikke i nærheten av en automatiker eller elektriker, men er dette nok for å innfri §6 med instruks og fse.

En del bilmekanikere i dag jobber også med elbiler og er der sikkerhetssertifisert for å jobbe med dette, hvordan stiller dette seg? Batteriene er hovedsakelig DC spenning, mens vi jobber primært med AC spenning her på bruket.

Vi ønsker å gjøre dette riktig slik at sikkerheten er ivaretatt.

Takk for alle svar.

Re: Instruert personell og deres adgang til anl...

Bobb
Bobb

Personell med fagbrev fra ikke elektrofag men som har hatt elektroopplæring i fagplanen fra videregående skole kan instrueres i enkle fra og tilkoblinger på det elektriske anlegget til bedriften de er ansatt i. Det skal dokumenteres opplæring som kvalitetsikres i internkontrollsystemet til bedriften.

Personell med fagbrev fra ikke elektrofag som ikke har hatt elektroopplæring i fagplanen fra videregående skole må på mer omfattende opplæring i regi av skoleopplæring før de kan instrueres på bedriften de er ansatt i.

Så skal man ha årlig FSE kurs + praktisk førstejelpskurs.

Hovedmengden jobb for personell med fagbrev fra ikke elektrofag skal ikke være elektrorelatert. Man skal f.eks ikke ansette en mekaniker som skal jobbe 90% med elektro i året på bedriftens el.anlegg enten det er på en maskin eller fast installasjon 

Tanken med å instruere personell med annen fagutdannelse enn elektro er at de kan gjøre enkle utbyttinger av defekte komponeter som motorer, givere eller strømforsyninger etc.etc. dersom dette skulle bli defekt på kveld/nattetid da det på flere bedrifter ikke er elektrikker tilgjengelig. 

Re: Instruert personell og deres adgang til anl...

Re: Instruert personell og deres adgang til anl...
Sitat
Gunnar Engebretsen skrev:

Jeg jobber ilag med Ole og vi ønsker å finne klarhet i hva de forskjellige faggruppene har lov til å gjøre.

Vi har en del automatikere, elektrikere og mekanikere

Ser at du tidligere i tråd "industrimekaniker og elektrisk arbeid" Du skriver her:

Begrepet Instruert er ikke omtalt i FEK, men kun i Elsikkerhet 84 (og Elsikkerhet 73). Myndighet stiller ikke noe konkret krav om instruks for personell som utfører arbeid hjemlet i FEK, og dette følger eventuelt som en konsekvens av § 5 i Internkontrollforskriften. Instruerte iht. Elsikkerhet kan kun betjene vern. For kobling (f.eks. fra- og tilkobling av en motor, likt mot likt) må personell tilfredsstille en av avsnittene/leddene i FKE § 6.

Forstår dette slik:

Insturert person med instruks og opplæring fra elektro(fag)person kan betjene vern, koble til og fra motor og bytte likt mot likt. 

Personen må da tilfredstille §6 i FKE

Ser at det åpnes opp for at personer som ikke har fagbrev som i seg selv kvalifiserer for å kunne arbeide med bygging og vedlikehold av elektriske anlegg, allikevel kan utføre visse oppgaver på anlegget.

Vet du hvilke fagbrev det åpnes for? 

 

Hvordan stilles bilmekanikere og andre mekanikere opp i dette?

Bilmekanikere etter reform 94 har elektro som en del av utdannelsen, men ikke i nærheten av en automatiker eller elektriker, men er dette nok for å innfri §6 med instruks og fse.

En del bilmekanikere i dag jobber også med elbiler og er der sikkerhetssertifisert for å jobbe med dette, hvordan stiller dette seg? Batteriene er hovedsakelig DC spenning, mens vi jobber primært med AC spenning her på bruket.

Vi ønsker å gjøre dette riktig slik at sikkerheten er ivaretatt.

Takk for alle svar.

Veldig mye bra i svaret fra Bobb, men jeg har i tillegg følgende kommentarer til Gunnar og Ole.

Temaet blir enklere å forstå om begrepet instruert i elektrosammenheng kun omfatter myndighets forståelse i henhold til avklaring fra side 13 i Elsikkerhet 84; https://www.dsb.no/globalassets/d...kkerhet-magasinet/elsikkerhet_84.pdf.

Vi i Trainor kjører også kurs for mekanikere (kan også gjelde andre fagbrev, samt serviceteknikere), som omfattes av andre ledd i FEK § 6: Person med fagbrev som ikke omfatter elektriske anlegg, men som har fagutdanning med opplæring i til- og frakopling ved feilsøking og feilretting av komponenter som ellers faller inn under deres fagområde, kan utføre slike oppgaver.
Flere opplysninger om kurset finner dere her; https://www.trainor.no/cms/Kurs/K...il-og-frakobling-av-elektrisk-utstyr.

Hele FEK finnes her; https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2013-06-19-739.

Mest typisk fagbrev, som tilfredsstiller FEK § 6 andre ledd, er mekaniker utdannet etter reform -94. Andre relevante fagbrev kan f.eks. være kjølemontør og ventilasjonsmontør, men dette må avklares ut i fra innhold i aktuell fagplan.

Bilmekaniker er ikke et relevant fagbrev i henhold til FEK § 6 andre ledd. Dette omfatter kun personer som utfører arbeid relatert til elektrisk utstyr, som utgjør en integrert del av et elektrisk lavspenningsanlegg.

Re: Instruert personell og deres adgang til anl...

Gunnar Engebretsen
Gunnar Engebretsen

Hvilke fag spesifikk går innunder elektrofag, i sammenheng med §6?

Bilmekanikere har elektro som et eget fag gjennom utdanningen.

Hvordan stiller tilleggs kursing med elbiler her?

 

Slik jeg forstår dette så er en industrimekaniker etter ref 94 dekket av §6, da han har hatt elektrofag i utdanningen. Stemmer dette?

Så disse trenger ikke noe ekstra kurs for å ivareta §6, kun intern instruks?

 

Hvordan stiller f.eks verktøymakere her? Eller motormann?

Når man innfrir §6 så gis det mulighet til å koble til og fra. Ser lite som begrenser omfanget for hva som kan gjøres når anlegget er strømfritt. Finnes det noe her?

Det blir skrevet at en mekaniker da ikke kan jobbe med mer elektro enn han er mekaniker, men hvor går grensa for hva som kan utføres og hva han har lov til?

Re: Instruert personell og deres adgang til anl...

Re: Instruert personell og deres adgang til anl...

Relevante elektrofag i deres sammenheng er kun elektriker, automatiker og energimontør (høyspenning). 

Bilmekaniker er IKKE et relevant elektrofag referert til FEK § 6.

Industrimekaniker etter reform -94 er dekket av annet ledd/avsnitt i FEK § 6. Dette må imidlertid dokumenteres i den enkeltes kompetanseprofil i virksomhetens internkontrollsystem. Det er ikke krav til ekstra kurs for disse, men dette betinger at faglig ansvarlig (elektro) i virksomheten kvalitetssikrer deres kompetanse (som for andre ansatte som jobber mot elektro, ref. § 5 i IK-forskriften). 

Verktøymaker og motormann kommer neppe inn under FEK § 6 andre ledd, men dette avklares/dokumenteres ved hjelp av fagplan for deres utdannelse.

Det er kun de som innfrir FEK § 6 første ledd (elektrofagarbeider) som kan arbeide selvstendig på elektriske anlegg, relatert til den enkeltes fagbrev.

Mekanikere som tilfredsstiller FEK § 6 andre ledd kan kun gjøre enkel fra og tilkobling av elektrisk utstyr, som f.eks. bytte en motor "likt mot likt".

Har du ytterligere spørsmål om dette kan du ringe meg på 974 28 812.

Re: Instruert personell og deres adgang til anl...

Anonymt spørsmål
Anonymt spørsmål
Sitat
Hans Olav Arnesen skrev:

Relevante elektrofag i deres sammenheng er kun elektriker, automatiker og energimontør (høyspenning). 

Bilmekaniker er IKKE et relevant elektrofag referert til FEK § 6.

Industrimekaniker etter reform -94 er dekket av annet ledd/avsnitt i FEK § 6. Dette må imidlertid dokumenteres i den enkeltes kompetanseprofil i virksomhetens internkontrollsystem. Det er ikke krav til ekstra kurs for disse, men dette betinger at faglig ansvarlig (elektro) i virksomheten kvalitetssikrer deres kompetanse (som for andre ansatte som jobber mot elektro, ref. § 5 i IK-forskriften). 

Verktøymaker og motormann kommer neppe inn under FEK § 6 andre ledd, men dette avklares/dokumenteres ved hjelp av fagplan for deres utdannelse.

Det er kun de som innfrir FEK § 6 første ledd (elektrofagarbeider) som kan arbeide selvstendig på elektriske anlegg, relatert til den enkeltes fagbrev.

Mekanikere som tilfredsstiller FEK § 6 andre ledd kan kun gjøre enkel fra og tilkobling av elektrisk utstyr, som f.eks. bytte en motor "likt mot likt".

Har du ytterligere spørsmål om dette kan du ringe meg på 974 28 812.

Gjelder FEK § 6 andre ledd for industrimekanikere som har tatt fagbrevet sitt i utlande? f.eks Polen eller andre land i Europa eller må dei ha en type godkjenning? 

Re: Instruert personell og deres adgang til anl...

Re: Instruert personell og deres adgang til anl...
Sitat
Anonymt spørsmål skrev:

Gjelder FEK § 6 andre ledd for industrimekanikere som har tatt fagbrevet sitt i utlande? f.eks Polen eller andre land i Europa eller må dei ha en type godkjenning? 

Det enkleste er nok å kunne dokumentere et kurs i Norge, som f. eks. dette fra Trainor; https://www.trainor.no/app/produc...l--og-frakobling-av-elektrisk-utstyr.

Deltagelse på dette kurset forutsetter brukbare norskkunnskaper.

Trainor Elsikkerhet AS fraskriver seg ethvert ansvar for hendelser og skader, herunder følgeskader som måtte oppstå som følge av feiltolking av innholdet i eller feil i innholdet i dette fagforumet eller i de interaktive kurs det er forbindelse til.

FSE Lavspenning (E-læring)

Har du tatt ditt årlige FSE-kurs? Opplæringen er lovpålagt og øker sikkerheten for deg som jobber med elektriske anlegg.

Les mer

Varme arbeider - sertifisering (E-læring)

Du som driver med sveising, skjæring, sliping, bruk av varmluftsverktøy eller annen bruk av åpen ild trenger sertifikat i varme arbeider. Kurset får du hos oss.For å få sertifikat trenger du i tillegg praktisk slukkeøvelse

Les mer

Elektroinstallatørprøven - forberedende kurs (Klasserom)

Skal du ta elektroinstallatørprøven? På vårt forberedende kurs får du teoretisk gjennomgang og tett, faglig oppfølging slik at du stiller best mulig forberedt!

Les mer

Elektrotermografi - NEK 405-1 (Klasserom)

Grunnleggende kunnskap om bruk av infrarøde kameraer uansett bruksområde. Deltakere kan gå opp til sertifiseringseksamen siste kursdag.

Les mer

Elkontroll næring - NEK 405-3 (Klasserom)

Elkontroll næring er et forberedende kurs før eksamen i forbindelse med NEK 405-3, og er bygget opp rundt kvalifikasjonskravene i denne norm.

Les mer

NEK 400:2018 (Klasserom)

Bli kjent med NEK 400 og bli i stand til å bruke normen i ditt daglige arbeid med hensyn til installasjon og vedlikehold av elektriske lavspenningsanlegg.

Les mer
nor